Rearing

If you don’t have the place, knowledge or time to raise your foal, we are ready to take over and assist you. Our Stables are build to provide your foal a safe time whilst growing up to become a youngster. 

Our rearing services provide a healthy environment for your foal(s) to grow up. Both in winter and summer we provide a safe ‘home’ with about 60 ha of fields.

Apply for our Rearing Services

1.

STAL ’T PARADIJS staat in voor de opfok van het voormelde paard. STAL ’T PARADIJS voorziet, zo lang deze overeenkomst duurt, voedsel, weidegang en groepsstalling opdat uw jong paard optimaal kan ontwikkelen. De voorkeur gaat uit naar zoveel als mogelijk weidegang.

Partijen komen overeen dat STAL ’T PARADIJS het hiernavolgende dagvergoeding in rekening zal brengen: 6,75 EUR /dag / paard.  

STAL ’T PARADIJS behoudt zich het recht voor de dagvergoeding te evalueren en aan te passen aan gewijzigde omstandigheden.

De betaling van dit bedrag dekt enkel de diensten dewelke verstrekt worden binnen het begrip “opfok”, namelijk het voeder en de weidegang dewelke uw paard geniet op de door STAL ‘T PARADIJS ter beschikking gestelde accommodatie.

Hoger vermeld bedrag is verschuldigd en opeisbaar na ontvangst van de factuur dewelke door STAL ’T PARADIJS uitgereikt wordt per periode waarop de betaling en factuur betrekking heeft.

In geval van laattijdige betaling heeft STAL ‘T PARADIJS het recht intresten aan te rekenen aan de wettelijke intrestvoet op het openstaande bedrag en dit tot op de dag van de integrale betaling.

2.

STAL ’T PARADIJS voorziet de periode vaccinaties en ontworming dewelke aan kostprijs verrekend zullen worden met de eigenaar.

STAL ’T PARADIJS laat op geregelde tijdstippen de hoefsmid uw paard bekappen. Ook deze kostprijs wordt verrekend met de eigenaar.

Uw paard wordt in geval van gezondheidsproblemen, ongevallen of acute situaties, na overleg met de eigenaar, behandeld door een veearts. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de eigenaar.

3.

Het meesterschap over het paard blijft in handen van de eigenaar.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat STAL ‘T PARADIJS ontlast is van elke aansprakelijkheid betreffende brand, diefstal, schade en ongevallen die uw paard kunnen treffen of die uw paard zou kunnen veroorzaken aan derden of aan andere paarden. Alleszins is de gebeurlijke aansprakelijkheid van STAL ’T PARADIJS beperkt tot het bedrag dat per paard uitgekeerd wordt door haar verzekeraar.

De eigenaar kan desgevallend zelf voorzien in een verzekering die hoger vermelde risico’s dekt.

4.

De eigenaar verbindt zich ertoe elke adreswijziging onmiddellijk door te geven aan STAL ‘T PARADIJS.

5.

Deze overeenkomst betreffende de opfok van uw jong paard neemt een aanvang de datum waarop de eigenaar diens jong paard achtergelaten heeft bij STAL ’T PARADIJS.

De overeenkomst kan ten allen tijd door elk der partijen opgezegd worden mits inachtneming van een opzeggingtermijn van één maand.

Deze opzegtermijn en de hiermee gepaard gaande vergoeding zijn tevens verschuldigd bij het eerder verlaten van de terreinen van STAL ‘T PARADIJS, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend akkoord tussen partijen.

De voormelde opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

De opzeggingstermijn neemt een aanvang op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzeg gegeven werd.

In geval van niet betaling van de overeengekomen vergoeding, zoals bepaald in art.1 van de huidige overeenkomst houdt STAL ‘T PARADIJS zich het recht voor deze overeenkomst,  onmiddellijk en zonder een opzeggingstermijn in acht te moeten nemen, te beëindigen op last van de eigenaar.

In geval van niet betaling van het de overeengekomen vergoeding, zoals bepaald in art.1 van de huidige overeenkomst kan STAL ’T PARADIJS beroep doen op haar retentierecht.

STAL ‘T PARADIJS houdt zich in dit geval tevens het recht voor het paard te verwijderen uit haar stallencomplex zonder hiervoor enige vergoeding ter dekking van welke schade dan ook verschuldigd te zijn.

6.

Enkel paarden van wie de formaliteiten voorgeschreven door de Vlaamse Confederatie van het Paard vervuld zijn, kunnen gestald worden bij STAL ‘T PARADIJS.

Het Koninklijk Besluit van 16 juni 2005 betreffende de identificatie en de encodering van de paarden in een centrale gegevensbank voorziet in een verplichte identificatie van alle paardachtigen verblijvend op het Belgisch grondgebied door middel van :

1. een paspoort
2. een microchip
3. een mutatiedocument
4. encodering in de centrale gegevensbank beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard.

Het volstaat NIET dat uw paard beschikt over een paspoort en gechipt is. De gegevens van het paard moeten ook geëncodeerd zijn in de centrale gegevensbank.

De paarden die volledig geïdentificeerd zijn beschikken over een MUTATIEDOCUMENT. Indien U niet beschikt over een mutatiedocument is uw paard niet geïdentificeerd zoals voorgeschreven en riskeert U bij controle dat er een PV wordt opgemaakt met alle mogelijke gevolgen vandien.

STAL ‘T PARADIJS dient als BEDRIJFSPLAATS vermeld te worden.

STAL ‘T PARADIJS behoudt zich het recht voor om de overeenkomst houdende stalling onmiddellijk en lastens de eigenaar-huurder te beëindigen indien de voormelde voorgeschreven formaliteiten niet vervuld zijn.

STAL ‘T PARADIJS behoudt zich het recht voor om kosten en boetes dewelke gepaard gaan met een gebeurlijk proces-verbaal te verhalen op de eigenaar-huurder.

7.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

De Vrederechter van het gerechtelijk kanton van Sint-Niklaas dan wel de Rechtbanken van Dendermonde zijn bevoegd geschillen aangaande deze overeenkomst in rechte te beslechten.