Geboortebegeleiding

Of de materniteit voor paarden. Wij kunnen u als fokker ontzorgen van de intensieve aandacht die uw merrie en na de geboorte uw veulen opeist. Uw merrie of embryo/draagmerrie kan aangeleverd worden vanaf de dracht is bevestigd. Wij hebben hiervoor zonet een nieuwe accommodatie opgericht.

Maar ook aanleveren enkele weken of dagen voor de uitgerekende geboortedatum behoort tot de mogelijkheden. Na de geboorte kan uw veulen en merrie opgehaald worden op datum naar keuze. Ook tot de mogelijkheid behoort dat uw veulen na het spenen in opfok gaat tot een leeftijd van ca. 3 jaar.

Aanmelden voor onze geboortebegeleiding

1.

STAL ’T PARADIJS staat in voor het afveulenen van de voormelde drachtige merrie en de geboortebegeleiding van veulen.

STAL ’T PARADIJS zal uw hoogdrachtige merrie dag en nacht bewaken en voorziet een ervaren en vakkundige begeleiding tijdens de geboorte van uw veulen.

De geboortebegeleiding omvat de bewaking (Siglo-geboortealarm), de gebruikelijke handelingen tijdens de normale vaginale geboorte, het onderzoek van pasgeboren veulen. Niet inbegrepen zijn geneesmiddelen toegediend aan merrie en veulen en bijkomende diergeneeskundige al dan niet chirurgische ingrepen.

STAL ’T PARADIJS benadrukt dat haar diensten een middelenverbintenis betreffen en geen resultaatsverbintenis inhouden.

2.

Partijen komen overeen dat STAL ’T PARADIJS de hiernavolgende bedragen in rekening zal brengen:                          

GEBOORTEBEGELEIDING: 250 EUR
VERBLIJF VAN MERRIE (zonder en met veulen):  12  EUR / DAG

Hoger vermeld bedrag is verschuldigd en opeisbaar na ontvangst van de factuur dewelke door STAL ’T PARADIJS uitgereikt wordt per periode waarop de betaling en factuur betrekking heeft.

In geval van laattijdige betaling heeft STAL ‘T PARADIJS het recht intresten aan te rekenen aan de wettelijke intrestvoet op het openstaande bedrag en dit tot op de dag van de integrale betaling.

3.

Het paard wordt in geval van gezondheidsproblemen, ongevallen of acute situaties, na overleg met de eigenaar, behandeld door een veearts. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de eigenaar.

4.

Het meesterschap over het paard blijft in handen van de eigenaar.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat STAL ‘T PARADIJS ontlast is van elke aansprakelijkheid betreffende brand, diefstal, schade en ongevallen die uw paard kunnen treffen of die uw paard zou kunnen veroorzaken aan derden of aan andere paarden. Alleszins is de gebeurlijke aansprakelijkheid van STAL ’T PARADIJS beperkt tot het bedrag dat per paard uitgekeerd wordt door haar verzekeraar.

De eigenaar kan desgevallend zelf voorzien in een verzekering die hoger vermelde risico’s dekt.

5.

Deze overeenkomst neemt een aanvang op datum waarop de eigenaar de drachtige merrie achtergelaten heeft bij STAL ’T PARADIJS en neemt een einde op de dag waarop de eigenaar de bevallen merrie en het geboren veulen komt opladen.

6.

In geval van niet betaling van de overeengekomen vergoeding, zoals bepaald in art.1 van de huidige overeenkomst, kan STAL ’T PARADIJS beroep doen op haar retentierecht.

STAL ‘T PARADIJS houdt zich in dit geval tevens het recht voor het paard te verwijderen uit haar stallencomplex zonder hiervoor enige vergoeding ter dekking van welke schade dan ook verschuldigd te zijn.

7. Enkel paarden van wie de formaliteiten voorgeschreven door de Vlaamse Confederatie van het Paard vervuld zijn, kunnen gestald worden bij STAL ‘T PARADIJS.

Het Koninklijk Besluit van 16 juni 2005 betreffende de identificatie en de encodering van de paarden in een centrale gegevensbank voorziet in een verplichte identificatie van alle paardachtigen verblijvend op het Belgisch grondgebied door middel van :

1. een paspoort
2. een microchip
3. een mutatiedocument
4. encodering in de centrale gegevensbank beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard.

Het volstaat NIET dat uw paard beschikt over een paspoort en gechipt is. De gegevens van het paard moeten ook geëncodeerd zijn in de centrale gegevensbank.

De paarden die volledig geïdentificeerd zijn beschikken over een MUTATIEDOCUMENT. Indien U niet beschikt over een mutatiedocument is uw paard niet geïdentificeerd zoals voorgeschreven en riskeert U bij controle dat er een PV wordt opgemaakt met alle mogelijke gevolgen vandien.

STAL ‘T PARADIJS dient als BEDRIJFSPLAATS vermeld te worden.

STAL ‘T PARADIJS behoudt zich het recht voor om de overeenkomst houdende stalling onmiddellijk en lastens de eigenaar-huurder te beëindigen indien de voormelde voorgeschreven formaliteiten niet vervuld zijn.

STAL ‘T PARADIJS behoudt zich het recht voor om kosten en boetes dewelke gepaard gaan met een gebeurlijk proces-verbaal te verhalen op de eigenaar-huurder.

8. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

De Vrederechter van het gerechtelijk kanton van Sint-Niklaas dan wel de Rechtbanken van Dendermonde zijn bevoegd geschillen aangaande deze overeenkomst in rechte te beslechten.